Går verkligen lärarutbildningen att styra hårdare?

Jag läser ett utspel och tar mig för pannan.

Länk

 
Jag anar att debattörerna inte är helt bekanta med högskolelagens ganska extrema styrning (Se nedan) . Är det de två lokala målen (längst ner) som är problemet?
“Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173

“Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och

– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

– följa kunskapsutvecklingen, och

– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.”

Utdrag ur SFS 2010:1064

“Mål

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För förskollärarexamen ska studenten

– visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,

– visa sådana förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,

– visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,

– visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,

– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,

– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,

– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och

– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För förskollärarexamen ska studenten

– visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,

– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,

– visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,

– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,

– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,

– visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,

– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,

– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,

– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och

– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För förskollärarexamen ska studenten

– visa självkännedom och empatisk förmåga,

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,

– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.”

För förskollärarexamen vid Malmö högskola ska studenten också

– visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,

– visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och barns kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.”

Om läraryrkets status ska höjas handlar det om respekt för professionen. Den här detaljstyrningen är unik inom utbildningsvärlden och nu vill studentförbunden och moderaterna öka den?

Advertisement

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola, Fritidshem, Högskola, Lärarutbildning, Malmö, Personligt, Politik, Skola, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

12 Responses to Går verkligen lärarutbildningen att styra hårdare?

 1. Anonymous says:

  Skillnaden mellan den starkare centrala styrningen av förskolan o skolan respektive den svagare av lärarutbildningen är ju påtaglig. I diskussion om likvärdighet mellan utbildningar är givet avvägningen mellan central o lokal / lärosätets / styrning intressant. Försöket med det för alla lärarutbildningarna gemensamma- den sk kärnan – är ju uppenbarligen heller inte framgångsrik .

  Like

  • Mats says:

   Säger du det?

   Vad bygger detta påstående på?

   (Jag är skeptisk mot anonyma m
   Kommentarer)

   Like

  • Mats says:

   Vad är nästa steg? Nationella kursplaner, examinationsformer och litteraturlistor?

   Varför ska justlärarutbildningen utsättas för detta flagranta avsteg från autonomireformen?

   Det är tillräckligt galet med förordningen om graderade beryg i alla VFU-kurser!

   Like

   • Kristian says:

    England lär ha den typen av centralstyrning, till den grad att man kan veta när på året man läser vilken Shakespeare. Är “tveksam” till om det är av godo.

    Like

 2. korlingsord says:

  Läst. Det är väldigt tydligt här. Tack. A-M

  Like

 3. Kristian says:

  Som du säger, litar man på någons kunnighet ger man friare tyglar.

  “”The more you tighten your grip, the more star systems will slip through your fingers.”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s