Vilken forskning får bidrag från Vetenskapsrådet?

Vanliga ord i VR-ansökan 2009 - förstora

Vanliga ord i VR-ansökan 2009 - förstora

Det är spännande att se vilka projekt som får bidrag av Vetenskapsrådet inom området för Humaniora och samhällsvetenskap.

Är det någon som kan se en trend? Jämföra storleken på ord som “alternativt” och “tillväxt”?

 1. Översatt till svenska. Den antika litteraturen och dess svenska översättare (1500- till 2000-talet)
 2. De mindre filmkulturernas kulturpolitik: Filmverkstan 1973 – 2001
 3. Kognitiva illusioner och tankefel i vardagliga beslut under osäkerhet: Ekonomisk-psykologiska analyser av vadhållningsmarknadens aktörer
 4. Internationell tillväxt i hälsotekniksektorn – Betydelsen av entreprenöriella team och lokala och globala nätverk
 5. Den kommersiella vänskapens pris – sociala förhandlingar om värde i upplevelseekonomin
 6. Musikskapandets villkor – mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik
 7. Att värdera sitt hem: En komparativ studie av bostadsmarknader i Storbrittanien, Sverige och Tyskland
 8. Globala Leverantörskedjor och Mänskliga Rättigheter
 9. Studie av en kyrka sett som ett historiskt dokument: fallet med Gännätä Maryam, Lasta, Etiopien
 10. Skärmar och människor i offentliga rum Medialiseringen av lokala och globala händelser genom skärmar på offentliga platser
 11. Globalisering och nya politiska rättigheter. Hur den demokratiska nationalstaten utmanas av rätten till medlemsskap, självbestämamnde och utträde.
 12. Varumärkning av städer i det globala rummet
 13. Åldrande, kognition och oral hälsa: ett Betula-projekt
 14. Institutioner, sociala attityder och ekonomisk tillväxt
 15. Handel, handelsvägar och samiska samhällen: Socio-ekonomiska nätverk i norra Sverige 1000-1500 e. Kr.
 16. Vägar ur socialbidrag: socialtjänstens insatser och den enskildes förutsättningar
 17. Hur styrs polisen? En studie av polisorganisationens sätt att hantera det omgivande samhällets krav
 18. Moralisk motivation: evidens och relevans
 19. Klaga månde Elektra. Könsdiskriminering och mänskliga rättigheter – förändrade relationer mellan mellanstatliga ogan, stat och individ i ett nordiskt östeuropaperspektiv 1980-2009
 20. Evidensbaserad missbrukarvård – från vision till praktik. Officiella initiativ och lokala översättningar i implementeringen av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Sverige
 21. Kognitiv kontroll: Tidiga utvecklingsprocesser
 22. Digital areallingvistik: Himalaya som mikroarea i lexikonets spegel
 23. Nietzsches sena tänkande runt en omvärdering av alla värden och hans självbiografi
 24. Argument mot sanningsvillkorlig semantik
 25. Tidsperspektiv som en prediktor av målinriktat beteende
 26. Mental hälsa och religio-kulturella resurser och problem i ackulturationsprocessen bland irakiska flyktingar i Södertälje och Uppsala
 27. Hot och tvång som äktenskapshinder. Attityder, normer och lagstiftning under medeltid, reformation och motreformation
 28. Semantisk analys av interaktion och koordinering i dialog (SAICD)
 29. Tvärkulturella möten i den svenska mödravården – Barnmorskors och Omskurna kvinnors förhållningssätt till graviditet och förlossning
 30. Brain Desires: Neuroimaging of Human Sexuality 1988-2008
 31. Hållbar tillväxt i tider av finansiell oro. Nya metoder för att analysera oregelbundna ekonomiska tidsserier
 32. Offrets roll: en studie av språkbruk inom profetisk retorik
 33. Myten om Madagaskars “galna drottning”: Patriarkat, politik och genus under Ranavalona I (1828-61) i komparativ belysning
 34. Alternativa stater? En jämförande studie om de svenska och de brittiska kopplingarna till den ´andra vågens tobaks-skademinskning´
 35. Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik
 36. Det unikt mänskliga
 37. Televisionens tider
 38. Individuella relationer – kulturell mångfald och interaktion i Polen under neolitikum
 39. Kulturarvsprocesser: modeller, laboratorieexperiment, fallstudier och infrastruktur
 40. Den östasiatiska onlinespelindustrin: Ett nytt regionalt mönster av industriellt ledarskap inom kreativa industrier
 41. Minimax design – konstruktion, effektivitetsjämförelser och praktiska tillämpningar
 42. Pompejanska dekorationsputser
 43. Neurotransmission, hjärnfunktion och social fobi.
 44. Funktions- och produktionsbaserad modellering av svensk prosodi
 45. Året utomlands – vägen till ett transnationellt liv? Rörlighetskonsekvenser av utlandsvistelse under tiden som ung vuxen.
 46. LATERES COCTILES – Den tidiga användningen av bränt tegel i Europa
 47. Växelsemantik för singulära och generella termer
 48. DEFI-modellen: Skillnader mellan äkta och falsk intention
 49. Anspråk och motstånd: Studier i liköppningarnas etableringshistoria 1650-1850
 50. Museisamlingarnas sociomateriella dynamik
 51. Historien genom minnets prisma: postkommunistiska romaner från Öst- och Centraleuropa
 52. Likviditet, tillgångsprissättning och portföljval
 53. “Arkeologins Linné”: Adolf Furtwängler och den stora systematiseringen av antiken
 54. Småstadsdemokrati? Reformer, valdeltagande och lokalpolitisk kultur ca 1750 – 1900
 55. Samtalsinteraktion vid neurogena tal- och språkstörningar: Intervention med fokus på samtalspartners
 56. Att skapa och bevara ett skriftspråk: ortografi och ordval i tidig samisk lexikografi
 57. Propaganda och dialog – visuella media och samhällen under romersk kejsartid
 58. Samtalets rytm
 59. I jakt på förklaringar: Könsskillnader i episodiskt minne
 60. Arbetsmarknadseffekter av ökad internationalisering
 61. Informationsstruktur, prosodi och relativsatsers ursprung i formosanska språk
 62. Abstrakta, emotionella och konkreta ord i det mentala lexikonet: empiriska studier i den neurokognitiva bearbetningen av visuella, auditiva och kontextuella betydelsemönster
 63. Variation i frågeintonation i svenska
 64. Omständighetssatser i semitiska språk: Länkning av huvudsats och supplementsats.
 65. Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering – konstruktion och realitet
 66. Vad kan vår kunskap om minnets funktion säga oss om hur vi skall bedriva undervisning?
 67. Politiska projekt, osäkra kulturarv. Tvärvetenskapliga studier av kulturarv, identiteter och artefakter
 68. Neurala evidens för additiva processer vid kognitiva inferenser: Kvantitativa prediktioner av BOLD-responser
 69. Omstridda äktenskap: Unga muslimer i transnationella miljöer
 70. Kommunikativ Kvalitetsbedömning och interaktivitet i stadsplanetävlingar
 71. Att Skapa ´Rätt´ Rättvisa: Khmer Rouge Tribunalen och social läkning Kambodja
 72. ONLINE kontra OFFLINE: Betydelsen av ungdomars Internet kontakter för utvecklingen av anpassningsförmåga och problembeteenden
 73. Berörande upplevelser: Affektiva vändningar inom film- och medievetenskap
 74. En studie av kognitiva förmågor i tvåspråkiga och enspråkiga barn med och utan dyslexi
 75. Nationell databas för hällristningsdokumentation och forskning
 76. Professorspolitik och samhällsförändring. En rättshistorisk undersökning av den svenska förvaltningsrättens uppkomst.
 77. Tidig utveckling av lateralisering vid talspråksutveckling
 78. Organisering och trender i modefältet
 79. Tal som störning vid språklig kommunikation
 80. Vad skiljer det börsnoterade företaget från det ägarledda företaget? – En problematiserande och jämförande studie av gränser och gränsdragning i företag.
 81. Virginia Woolfs enigma
 82. Kulturarvet och komforten: frågan om lämpligt inomhusklimat i kulturbyggnader under 1900-talet
 83. Anatomins utvidgade fält. Estetik, etik och epistemologi i nutida medicinska bilder.
 84. Marknad, entreprenörskap och praktik: En studie av apotek i omvandling
 85. Religionens återkomst?! En studie av religion och modernitet i Sverige med dagspress som typfall
 86. Obesuttna familjers försörjning och funktion i det tidigmoderna Sverige, ca 1600-1750
 87. Den ekonomiska krisens politiska konsekvenser
 88. Bröt man kopparmalm i Sverige under bronsåldern, realitet, tankestil eller myt? En komparativ studie av blyisotoper mellan bronsföremål och kopparmalm i Dalsland, Värmland och nordöstra Småland
 89. Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
 90. Predikande kvinnor och gråtande män – genus och religion i Frälsningsarmén i Sverige 1883-1921
 91. Den övertalande reformbyråkratin: Aktiveringsinspektörer, kvinnornas utträde på arbetsmarknaden och familjens omvandling
 92. SENSUS COMMUNIS: CEREBRALA MULTISENSORISKA PROCESSER
 93. Förgängliga ting, förkastade människor – Om sopor, socialojämlikhet, konsumtion och medborgarskap bland urbana kvinnor i sydöstra Brasilien
 94. Samarbete och sociala preferenser i en föränderlig tid
 95. Emotionell och kognitiv förmåga mätt på män i ungdomen och dess betydelse för framgång senare i livet
 96. Suveränitet och domstolsprövning – Internationellrättsliga begränsningar av staters tvistlösningsautonomi i en modern multilateral kontext.
 97. Gamla krediter. Pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst 1850-1950.
 98. Utjordar i geometriska kartor och jordeböcker samt befolkningsräkningar – nya perspektiv på agrarkriser under senmedeltid och 1600-tal
 99. Mänskliga rättigheter som etisk, politisk och rättslig diskurs
 100. Vem, var och varför: Att förstå inbördeskrig på lokal nivå
 101. Arbetsfördelning inom par och välbefinnande: Ett komparativt och longitudinellt perspektiv
 102. Shakespeares sidorepliker: en systematisk studie av ett dramatiskt redskap
 103. Effekterna av generationsskiften i företag på tillväxt och jobbskapande: En longitudinal populationstudie
 104. Orgeln som kunskapsbank
 105. Från krass business till omhuldat kulturarv: Globala medier, lokala nischstrategier och kulturella förhandlingar
 106. Arbete, produktion och agrar omvandling 1700-1860
 107. Arv, miljö och politiska attityder och beteenden
 108. Budskap och budbärare i kampen mot HIV
 109. Fylogenetisk rekonstruktion av den mänskliga föreställningsförmågan
 110. Gott och ont. Bilder av den litterära utformningen av moral hos Caesar och Sallustius
 111. Det visuella korttidsminnets precision, permanens och överföring till långtidsminne
 112. Föräldrars och barns mentala representationer av omvårdnad och anknytning: Inverkan på föräldrabarn-relationen och på barnens psykiska välbefinnande under tidig pubertet.
 113. Retroaktiv stopplagstiftning som vapen mot skatteflykt
 114. Den arabiska bloggosfären: Vilka offentligheter bildar den och vilket inflytande har den?
 115. Europa som den Andre? Om kulturella skillnader i den globala mediediskursen
 116. “De andra” sidorna av cross-cultural management. En studie av frånvarande perspektiv i cross-cultural management forskning och utbildning
 117. Öar och öbor i Östersjön. Kulturella representationer, tänkta framtider.
 118. Studier av hjärnans funktionella utveckling hos spädbaen
 119. Referentiella nollsubjekt i germanska V2-språk
 120. En för alla eller alla för en? En jämförande studie av relationen mellan hot mot ledare, politiska institutioners kvalitet och ekonomisk utveckling
 121. Invandring, xenofobi och populistisk högerradikalism
 122. Om Våra Goda Skäl
 123. Hur påverkar ohälsa i barndomen skolgång, inkomster och ohälsa senare i livet?
 124. Karl XI:s tomahawk. Samlande och utställande av utomeuropeiska föremål i stormaktstidens Sverige.
 125. Socialt kapital, kollektivt minne och etniska relationer i norra Irak
 126. Kultur för och av barn. En visuell och etnografisk studie av barnmuseum, temaparker, nöjesparker och experimentverkstäder
 127. Tillgång till vård för irreguljära migranter – kärnvärden i konflikt och förändring?
 128. Vad hos vuxna tilldrar sig små barns uppmärksamhet?
 129. Dubbla skyddsnät – komplement eller konflikt? En studie av begreppet alternativt skyddsbehövande ur svenskt, EG-rättsligt och folkrättsligt perspektiv.
 130. Pinocchio går i kyrkan: Avatarers religiösa liv
 131. Den sociala fällans dynamik: Beteendeekonomiska studier av korruption och effektiva institutioner
 132. Repressionen av “schamaner” i Sovjetnorden under slutet av 1920-talet till och med 1950-talet: en arkivstudie
 133. Aspiration i altaiska språk
 134. Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk
 135. Hälsovård och efterfrågan på preventiva åtgärder i utvecklingsländer: Empiriska studier baserade på randomiserade fältexperiment och retrospektiva data
 136. Rötterna till den europeiska ekonomiska dominansen
 137. Skillnader i funktion mellan främre och bakre hippocampus: en undersökning av episodiskt och spatialt minne samt detaljerat och övergripande minne hos kvinnor, män, och efter temporallobsresektion.
 138. Stadsomvandling som ´city branding´, gentrifiering och upplevelsedesign. Fallet Centrala Älvstaden i Göteborg
 139. Hur växer blyga violer? Utveckling av blyghet och social ångest under tonåren kopplat till olika former av kompisrelationer
 140. Den manlige feministens bristande manlighet? Det homosociala bemötandet av manlig feminism och den manliga överordningens fortbestånd, 1600-1921
 141. Politiskt tänkande och politiskt handlande i Europas periferi: senmedeltidens Skottland och Skandinavien
 142. Den sociala miljöns betydelse för barn och ungdomars utveckling av kriminalitet och sociala problem. Malmö ungdomsundersökning.
 143. Barnet, familjen och staten: barnrättighetsregimer i Sverige, Frankrike och USA, 1900-2000
 144. Locating the Ends of United States Imperialism
 145. Med eld, trolldom och sisu – En studie över ackulturations- och assimilationsprocesser bland skogsfinnar i Värmland, Orsa och Norrland
 146. Att titta på vad man skriver
 147. Citizen Schein – En studie i svensk filmkultur, filmpolitik och mediesfär under perioden 1950-1990 med utgångspunkt i Harry Scheins arkiv
 148. Att skingra hemmet. Tingens förändrade betydelse under livets sena skeden och övergångar
 149. Tolerans i utsatta politiska miljöer i Uganda, Kenya, Indien och Pakistan
 150. Hur konstrueras den (tro)värdige asylsökanden? Om kunskap och makt i asylärenden.
 151. STADEN OCH VIRTUALISERINGEN. Hur IKT-användningen påverkar stadens rum och platser.
 152. Musikverket och dess publik: estetiska förutsättningar för den svenska upphovsrätten.
 153. När jämlikhet övergår i dominans: Beslutsfattande i små grupper
 154. Kultur som hävstång i globala organisationer: en studie av ledarskap, företagsfilosofi och ledstjärnor i företags försök att managera den mångkulturella arbetsplatsen
 155. Transnationella länkar och spridning av etnisk konflikt
 156. Efter floden: Klimatmigration och den rika världens skyldigheter
 157. Det mänskligas natur: Posthumanistiska perspektiv i skandinaviska samtidsromaner

På tre år får dessa projekt dela på 376 miljoner inom området Humaniora och samhällsutveckling.

Länk

Jag gratulerar mina kolleger Fredrik Nilsson och Johan Lundin som ska fördjupa sig i Predikande kvinnor och gråtande män – genus och religion i Frälsningsarmén i Sverige 1883-1921.

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in HSV, Lärarutbildning, Malmö and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Vilken forskning får bidrag från Vetenskapsrådet?

 1. Pingback: Lättsam söndag « Christermagister

 2. Mats says:

  Ironi?
  Jag?
  Vardå?

  Forskning ska inte utsättas för den omedelbara nyttans tyranni.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s